Postępowanie w przypadku śmierci bliskiej osoby:

/grafika/inne/dividing_line.png

Jeśli zgon nastąpił w domu:

1. Jeśli śmierć nastąpiła w domu, zgon i jego przyczynę stwierdza lekarz pogotowia ratunkowego lub lekarz, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń leczniczych, czyli najczęściej jest to lekarz rodzinny. Lekarz rodzinny wypisuje kartę zgonu, natomiast lekarz pogotowia ratunkowego wystawia protokół zgonu, z którym należy udać się do lekarza prowadzącego (do odpowiedniej przychodni) w celu wystawienia karty zgonu.

2. Po wystawieniu protokołu lub karty zgonu można powiadomić zakład pogrzebowy o zgonie i prośbie zabrania osoby zmarłej do chłodni (żadnemu zakładowi nie można zlecić przewozu bez stwierdzenia zgonu przez lekarza lub osobę do tego upoważnioną). Kartę zgonu musimy skserować kilkakrotnie, ponieważ na pierwszej stronie podana jest przyczyna zgonu, która później przydaje się przy sprawach spadkowych, w bankach oraz innych instytucjach ubezpieczeniowych.

3. Jeśli wybiorą Państwo naszą ofertę, proszę dzwonić o każdej porze pod numer: 721-42-42-55

4. Karawan naszej firmy przyjedzie i przewiezie ciało Osoby Zmarłej do chłodni. Transport ciała możliwy jest po 2 godzinach od stwierdzenia zgonu.

5. Po wystawieniu karty zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia zgonu.   Z kartą zgonu, dowodem osobistym, paszportem, książeczką wojskową (w przypadku mężczyzny do 60 r. ż.) oraz w miarę możliwości aktem urodzeni i małżeństwa udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego, na terenie tej gminy (miasta), w której nastąpił zgon (nie udajemy się tam gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam gdzie nastąpił zgon). Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wystawia trzy akty zgonu (wyrobienie aktów zgonu można też zlecić zakładowi pogrzebowemu). Dopiero teraz możemy zająć się pochówkiem, czyli odwiedzamy Księdza, oraz biuro cmentarza na którym planujemy zorganizowanie ceremonii pogrzebowej. Do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną przez USC (ta trafia do ewidencji cmentarza), oraz akt zgonu. Załatwienie formalności urzędowych można zlecić naszej firmie.

6. Zapraszamy do naszego zakładu pogrzebowego "ARKA" - dawniej ELIZJUM: Siedlce, ul. Poniatowskiego 69 (na przeciw szpitala wojewódzkiego), w celu omówienia szczegółów ceremonii pogrzebowej.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu:

1. Należy udać się do szpitala po kartę zgonu (tu już nie trzeba zawiadamiać lekarza pierwszego kontaktu),

2. Pozostałe czynności związane z organizacją pochówku są analogiczne jak w przypadku śmierci w domu (opisane powyżej w pkt. 2-6)

Jeśli zgon nastąpił w hospicjum lub innym zakładzie opiekuńczym:

1. Po dwóch godzinach od stwierdzenia zgonu, należy powiadomić zakład pogrzebowy o godzinie odbioru ciała.

2. Postępowanie przy załatwieniu pozostałych formalności jak w przypadku zgonu w domu.

Śmierć dziecka nienarodzonego.

Jeśli śmierć dziecka nastąpiła przed 22. tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to jako poronienie i rodzice zwykle nie otrzymują ciała dziecka ani też nie muszą dokonać jego rejestracji. Jeśli chcą jednak pochować dziecko - co gwarantuje prawo, obowiązują ich takie same procedury jak przy śmierci dzieci urodzonych po 22. tygodniu ciąży. Jeśli dziecko zmarło po 22. tygodniu ciąży, rodzice powinni pobrać ze szpitala tzw. pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Dokumenty przysługują każdemu dziecku, bez względu na czas zakończenia ciąży. Jeżeli są problemy z ustaleniem płci dziecka, rodzice sami mają prawo wskazać tę płeć. Jest to tzw. uprawdopodobnienie płci opierające się np. na odczuciach matki. Na podstawie zaświadczenia ze szpitala, Urząd Stanu Cywilnego wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub, jeśli żyło przynajmniej kilka minut - zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców. Jeśli maluch zmarł w szpitalu, jego ciało jest odbierane przez zakład pogrzebowy. Jeśli w domu - rodzice sami mogą go do zakładu zawieźć. Mimo, że pogrzeb takiego dziecka nie jest zgodny z prawem kościelnym, dopuszczalna jest forma tzw. obrządku polegającego na skropieniu trumny w zakrystii, bez odprawiania mszy. Podczas uroczystości istnieje możliwość zorganizowania mszy za rodziców i bliskich dziecka. W zależności gdy dziecko zmarło przed czy po porodzie, rodzice mogą starać się o pochowanie go w obrządku ostatniego pożegnania dziecka nie ochrzczonego. Zgodę na taki pochówek wydaje ksiądz. Warunkiem jej otrzymania jest udowodnienie, że rodzice zamierzali dziecko ochrzcić. Decyzję negatywną można zaskarżyć do biskupa. W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. 
Wymagane dokumenty to: 
• wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (Druk ZUS Z-12), 
• skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku dziecka, które urodziło się martwe - skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach), 
• oryginały rachunków kosztów pogrzebu, 
• dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).

UWAGA !

TO RODZINA MA PRAWO WYBORU FIRMY POGRZEBOWEJ, KTÓRA ZAJMIE SIĘ POCHÓWKIEM OSOBY ZMARŁEJ.

    Uprzejmie prosimy w imieniu swoim, jak w imieniu innych firm pogrzebowych o niekorzystanie z usług ludzi, którzy w takich instytucjach jak USC nagabują klientów na skorzystanie z ich usług, prosimy również o niekorzystanie z formacji od pracowników służby zdrowia, Przypadki rodzą patologię i korupcję z którymi staramy się walczyć, ale do tych działań potrzebna jest nam również pomoc naszych klientów, ponieważ jak długo będziecie Państwo korzystali z takich usług, tak samo długo będzie trwało wykorzystywanie przez nieuczciwe firmy.

Zasiłek Pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. Ubezpieczonego, 
2. Osoby pobierającej emeryturę lub rentę, 
3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, 
4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, 
5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2. 
Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są: 
* dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, 
* przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, 
* wnuki i rodzeństwo, 
* małżonek (wdowa i wdowiec), 
* rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające. 
Zasiłek Pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. 
Zasiłek Pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

/grafika/inne/dividing_line.png

Aktualna wysokość zasiłku pogrzebowego

od 1-go marca 2011 r. - 4000,00 zł

- - - - -